ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠ ᠵᠦᠪ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ73553 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 1 100 % 0 2021-05-21
ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 4 75 % 27 2021-05-21
ᠯᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠹᠧᠢ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 3 85 % 9 2021-05-21
ᠪᠠᠶᠠᠰᠦᠯ205110308 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 2 77 % 15 2021-05-21
ᠴᠢᠩ ᠯᠢᠶᠡᠡ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 1 64 % 16 2021-05-21
何俊男 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 5 99 % 1 2021-05-21
ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 5 51 % 22 2021-05-21
ᠬᠤ ᠬᠡ ᠷᠦᠢ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 2 52 % 35 2021-05-21
ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ205110322 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 1 39 % 41 2021-05-21
ᠰᠢᠶᠠᠥ ᠶᠦᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 0 100 % 0 2021-05-21
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ888 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 4 72 % 29 2021-05-21
ᠯᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 1 33 % 54 2021-05-21
ᠳᠤᠲᠦᠨᠦ 205110309 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 1 35 % 20 2021-05-21
ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ205110320 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 4 95 % 1 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ59567 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 33 % 65 2021-05-21
ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 3 41 % 24 2021-05-21
ᠪᠤᠠᠥ ᠢ ᠰᠢᠥᠣᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 1 75 % 1 2021-05-21
ᠬᠠᠢᠷ ᠠ 205110334 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 1 32 % 45 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ48599 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 3 69 % 29 2021-05-21
ᠲᠠᠨᠭᠭᠢᠰ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 1 43 % 4 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ73524 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 3 57 % 52 2021-05-21
ᠠᠭᠤᠯᠠ185080360 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 4 95 % 4 2021-05-21
ᠲᠤᠨᠭᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 1 39 % 11 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ6351 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 58 % 30 2021-05-21
ᠵᠧᠦ ᠸᠸᠨ ᠰᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 4 58 % 51 2021-05-21
ᠰᠠᠨᠢᠴᠠᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 1 73 % 11 2021-05-21
ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 3 55 % 49 2021-05-21
ᠬᠤᠱᠢᠭᠤᠣᠢ 205110337 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 74 % 11 2021-05-21
ᠴᠤᠮᠤᠷᠯᠢᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 92 % 3 2021-05-21
圆圆 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 100 % 0 2021-05-21
ᠮᠠᠨ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 2 91 % 4 2021-05-21
何俊男 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 72 % 17 2021-05-21
ᠬᠤ ᠬᠡ ᠷᠦᠢ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 0 15 % 11 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ16793 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 54 % 38 2021-05-21
ᠬᠤᠥ ᠶᠤᠣᠠᠨ ᠶᠤᠣᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 20 : 0 4 57 % 61 2021-05-21
ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ205110322 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 0 26 % 29 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ86050 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 1 35 % 55 2021-05-21
ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 3 63 % 36 2021-05-21
ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠲᠦ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 3 70 % 27 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ58775 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 45 % 47 2021-05-21
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 3 60 % 35 2021-05-21
ᠪᠤᠠᠥ ᠢ ᠰᠢᠥᠣᠠᠨ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 40 % 52 2021-05-21
ᠰᠢᠶᠠᠥ ᠶᠦᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 2 53 % 7 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ12728 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5 : 0 4 79 % 5 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ48599 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5 : 0 4 90 % 2 2021-05-21
ᠰᠢᠶᠠᠥ ᠶᠦᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 1 38 % 5 2021-05-21
ᠯᠠᠢ ᠰᠠᠷᠠᠨᠠ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 1 22 % 14 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ39159 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 1 64 % 4 2021-05-21
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ12728 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5 : 0 2 92 % 1 2021-05-21
ᠰᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 3 45 % 16 2021-05-21
ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠶᠤᠸᠠᠨ20518038 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 2 86 % 6 2021-05-19
ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 5 99 % 1 2021-05-19
ᠦᠢᠯᠡᠰ205180440 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 5 99 % 1 2021-05-19
ᠪᠣᠣ ᠳᠤᠷᠥᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 7 98 % 2 2021-05-19
ᠯᠢ ᠮᠢᠩ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 98 % 1 2021-05-19
205180427 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 74 % 15 2021-05-19
205180432 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 1 : 0 0 0 % 1 2021-05-19
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ205180424 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 4 86 % 10 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ56925 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 0 50 % 3 2021-05-19
ᠰᠠᠮᠠᠭᠠᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 2 60 % 18 2021-05-19
205180441 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 4 64 % 30 2021-05-19
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 2 : 0 2 100 % 0 2021-05-19
ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 2 68 % 13 2021-05-19
ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠦᠬᠡ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 3 60 % 33 2021-05-19
205180417 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 80 % 12 2021-05-19
ᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 1 49 % 19 2021-05-19
ᠮᠢᠡᠭ ᠬᠦᠢ205180437 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 2 65 % 19 2021-05-19
205180414 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 4 67 % 31 2021-05-19
205180412 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 60 % 26 2021-05-19
ᠸᠸᠨ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 1 76 % 7 2021-05-19
文明205180422 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 3 93 % 3 2021-05-19
海伟205180430 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 20 : 0 2 87 % 5 2021-05-19
ᠡᠷᠢᠨ205180403 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 2 43 % 37 2021-05-19
ᠪᠣᠣ ᠳᠤᠷᠥᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 4 94 % 4 2021-05-19
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 2 81 % 7 2021-05-19
ᠪᠦᠷᠢᠨᠱᠠᠭ᠎ᠠ205180418 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 93 % 3 2021-05-19
ᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 98 % 1 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ84173 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 4 85 % 10 2021-05-19
ᠲᠡᠨᠢᠭᠡᠷ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 83 % 8 2021-05-19
ᠬᠠ ᠬᠠ ᠬᠠ205180413 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 1 100 % 0 2021-05-19
ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 3 87 % 7 2021-05-19
205180421 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 83 % 9 2021-05-19
ᠱᠢᠵᠢᠷᠰᠤᠯᠤᠡᠭᠭ᠎ᠠ205180407 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 3 83 % 9 2021-05-19
ᠠᠯᠲᠠᠨᠨᠠᠪᠴᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 90 % 5 2021-05-19
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ20518040 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 73 % 16 2021-05-19
ᠰᠡᠯᠡᠩᠭᠡ205180419 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 80 % 11 2021-05-19
ᠴᠢᠩ ᠴᠦᠨ205180442 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 2 74 % 11 2021-05-19
205180423 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 4 68 % 32 2021-05-19
ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ205180424 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 3 79 % 12 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ47632 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 15 : 0 2 93 % 3 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ56925 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 15 : 0 0 0 % 1 2021-05-19
205180441 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 4 86 % 3 2021-05-19
205180417 ᠬᠥᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠲᠤᠭ 5 : 0 3 100 % 0 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ15827 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 0 40 % 3 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ84173 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 3 87 % 2 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ97081 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 10 : 0 0 100 % 0 2021-05-19
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ52081 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 10 : 0 3 69 % 12 2021-05-17
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ14591 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 10 : 0 3 76 % 10 2021-05-17
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ66459 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 2 86 % 2 2021-05-17
ᠭᠡᠢᠴᠢᠨ36320 ᠪᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠥᠮᠦᠨ 5 : 0 2 83 % 2 2021-05-17